Akí boli veľkňazi?

Akí boli veľkňazi? OdpoveďÚrad hlavného kňaza mal medzi Izraelitmi vysoké postavenie. V Starom zákone termíny hlavný kňaz a veľkňaz sú niekedy alternatívne preklady tej istej hebrejskej frázy (porovnaj 2. Paralipomenon 26:20 v NIV a NET). Zdá sa, že v Ježišových dňoch bol úrad hlavného kňaza odlišný od úradu veľkňaza. Marek 14:53 uvádza niekoľko skupín ľudí zapojených do Ježišovho zatknutia: Priviedli Ježiša k veľkňazovi a zišli sa všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Títo veľkňazi, ktorých spomínal Marek, boli vysokopostavení členovia kňazstva, ktorí slúžili v Sanhedrine. Hlavný kňaz je v Skutkoch 19:14 menovaný: Sceva.Kňazstvo bolo ustanovené Bohom potom, čo deti Izraela opustili Egypt počas exodu. V Numeri 3:12–13 Pán oddelil celý kmeň Lévi na zvláštnu službu. Z Levitov prišli kňazi a medzi kňazmi veľkňaz a podľa Lukáša 19:47 veľkňazi.

Veľkňazi mali byť z kmeňa Lévi. Mojžiš, Áron a Mirjam boli všetci Leviti, rovnako ako tisíce iných mužov a žien. Boh naznačil, že veľkňaz musel byť priamym potomkom Árona. Všetci kňazi boli Leviti, ale nie všetci Leviti boli kňazmi. Len niektorí z Levitov patrili k Áronovmu kňazstvu. Exodus 29:7–9 hovorí: Vezmi olej na pomazanie a pomaž [Árona] tak, že mu ho vyleješ na hlavu. Priveďte jeho synov a oblečte ich do tuník a zapnite im čiapky. Potom priviažte šerpy na Árona a jeho synov. Kňazstvo im patrí trvalým obradom. Potom vysvätíš Árona a jeho synov. Len veľkňaz alebo veľkňaz mohol vstúpiť do Najsvätejšieho miesta raz za rok na Deň zmierenia (Jom Kippur). Ostatní Áronoví kňazi slúžili v rotujúcich kurzoch, aby sa mohli obrátiť na službu vo Svätom mieste a prinášať obete (pozri Lukáš 1:8–9).Ostatní Leviti (nepochádzajúci z Árona) slúžili iným spôsobom. Ostatní synovia Léviho sa podieľali na prenášaní archy a rôznych častí svätostánku. Po postavení chrámu sa Leviti zapojili do starostlivosti o chrám. Čísla 3 o nich poskytujú informácie.Skutky 23 ukazujú, že kňazstvo nefungovalo tak, ako je načrtnuté v Pentateuchu. Napríklad Sanhedrin nebol mojžišovským pojmom a ani nápadom mnohých veľkňazov. Sanhedrin pravdepodobne začal okolo roku 70 pred Kristom Alexander Janneaus, hasmoneovský kráľ Judey. Nakoniec sa Sanhedrin skladal zo 70 alebo 71 starších a učencov, vrátane veľkňaza (zvyčajne predsedu zboru), ďalších levitských kňazov, saducejov a farizejov. Účelom Sanhedrinu bolo pôsobiť ako tribunál pri rozhodovaní o Zákone.V Skutkoch 23:2 Pavol stojí pred súdom. Ananiáš je identifikovaný ako veľkňaz zodpovedný za konanie. Potom verš 14 spomína veľkňazov a starších. Hlavnými kňazmi boli pravdepodobne saduceji a iní v Sanhedrine. NIV aj NASB označujú hlavných kňazov v množnom čísle. Iné preklady ich nazývajú poprednými kňazmi (NLT) alebo princami kňazov (Jubilejná Biblia 2000). K hlavným kňazom patril pravdepodobne Ananiáš a ďalší kňazi, ktorí mali určitú politickú moc a vplyv.Top