Aký význam mala Áronova palica?

Aký význam mala Áronova palica? OdpoveďÁronova palica alebo palica zohrala dôležitú úlohu v Božom pláne vyviesť Izraelitov z Egypta do Zasľúbenej zeme. V starovekej izraelskej kultúre bola palica symbolom autority. Pastieri používali palice na vedenie a nápravu svojich stád (Žalm 23:4). Keď Boh povolal pastiera Mojžiša, aby vyviedol Izraelitov z Egypta, preukázal svoju moc vykonaním zázrakov pomocou Mojžišovej palice (Exodus 4:1–5; Numeri 20:11). Boh si tiež vyvolil Mojžišovho brata Árona, aby robil zázraky svojou vlastnou palicou (2M 7:19; 8:5, 16).Áronova palica bola tá, ktorá sa na faraónovom dvore zmenila na hada; keď egyptskí mágovia premenili svoje palice na hady, had, ktorý bol Áronovou palicou, ich pohltil (2M 7:8–10). Bola to Áronova palica, ktorú Boh použil, aby premenil egyptskú vodu na krv (Exodus 7:19–21). A bola to Áronova palica, ktorá privolala rany žiab (Exodus 8:5–6) a komárov (verše 16–17). Potom, čo Mojžiš a Áron vyviedli Izraelitov zo zajatia, Boh oddelil Árona a jeho synov za kňazov (Exodus 28:1; Numeri 18:1). Ostatní leviti mali slúžiť Pánovi vo svätostánku, prinášať obete a počúvať Boha pre dobro celého národa.

Najznámejší príbeh o Áronovej palici sa začína tým, že niekoľko Levitov začalo byť nespokojných s nadbytočnou právomocou, ktorú dostali Mojžiš a Áron. V Numeri 16 sa Kórach, ktorý bol tiež Levita, spojil s ďalšími dvoma, Dátanom a Abiramom, aby podnietil vzburu proti Mojžišovi a Áronovi. Vo verši 3 Kórach hovorí Mojžišovi: Zašiel si príliš ďaleko! Celé spoločenstvo Izraela oddelil Pán a on je s nami všetkými. Aké právo máš, aby si sa správal, akoby si bol väčší ako zvyšok Pánovho ľudu? Kvôli tomuto vzpieraniu sa Pánovej autorite Boh spôsobil, že sa zem otvorila a pohltila týchto troch mužov a ich rodiny (verše 28–33).Avšak namiesto toho, aby sa podriadili Pánovi, ostatní kmeňoví vodcovia sa pripojili k vzbure. V Numeri 16:41 sa hovorí: Ale hneď na druhý deň ráno celá izraelská pospolitosť začala opäť mrmlať proti Mojžišovi a Áronovi a hovorila: ‚Zabili ste Hospodinov ľud!‘ Pán chcel vymazať celú spoločnosť, ale Mojžiš a Áron padli. na ich tváre a prosili Ho, aby ich nezničil. Boh ustúpil a namiesto toho zoslal mor na celú spoločnosť vzbúreného Izraela; mor ich zabil 14 700 (verš 49).Aby Boh ukončil nepokoj, opäť použil Áronovu palicu na zázrak. Boh prikázal Mojžišovi, aby vodca každého kmeňa Izraela priviedol svoju palicu alebo palicu do stanu stretnutia, pričom Áronova palica predstavuje kmeň Lévi. Každý z dvanástich vodcov mal mať na palici napísané svoje meno. Pán povedal Mojžišovi: Púčiky vyrašia na palici patriacej mužovi, ktorého si vyberiem. Potom konečne ukončím reptanie a sťažovanie sa ľudí proti vám (4. Mojžišova 17:5). Svoje prúty nechali pred Pánom a ráno Áronova palica, reprezentujúca kmeň Lévi, vyklíčila, vyklíčila, rozkvitla a vytvorila zrelé mandle (verš 8). Áronova palica nevyklíčila len puky; priniesla kvety a ovocie, jasný dôkaz sily Toho, ktorý dáva život. Verš 10 hovorí: A Pán povedal Mojžišovi: ‚Umiestni Áronovu palicu natrvalo pred Archu zmluvy, aby slúžila ako výstraha rebelom. To by malo ukončiť ich sťažnosti proti mne a zabrániť ďalším úmrtiam.“Hebrejom 9:4 nám hovorí, že Áronova palica zostala v Arche zmluvy ako svedectvo o Božej voľbe Árona a Mojžiša viesť Jeho ľud. Áronova palica bola tiež pripomienkou toho, že Boh neznáša vzburu proti sebe alebo svojim vyvoleným zástupcom na zemi (1. Korinťanom 10:10). Tí, ktorí reptajú, sťažujú sa a spôsobujú rozdelenie v tele Kristovom, majú byť pokarhaní (Jakub 5:9; 1. Timoteovi 5:20; 2. Timoteovi 2:23). Božie plány na tejto zemi ďaleko presahujú akúkoľvek ľudskú bytosť. Túži po tom, aby sme spoločne pracovali v jednom súhlase, aby sme Ho poslúchali a odrážali Jeho slávu.Top